Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

ARTYKUłY

Strategia stowarzyszenia IP

piątek, 24 listopad 2006

Strategia Rozwoju Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych w kontekście projektu strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Opierając się na opublikowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projekcie „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020” oraz własnych analizach przygotowano niniejszy dokument, będący projektem współdziałania firm i osób będących członkami stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka” w kierunku realizacji celów stawianych przez wspomnianą strategię, równocześnie realizując cele statutowe stowarzyszenia oraz jego członków.

Ponieważ celem strategicznym województwa jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zrównoważenia rynku pracy oraz dochodów i poziomu życia ludności”, obszar działania stowarzyszenia w sposób oczywisty pokrywa się z działaniami wspieranymi przez władze województwa podkarpackiego, wszelkie zatem inicjatywy stowarzyszenia i jego członków powinny być w tym kontekście prezentowane, pozwalając uzyskać maksymalną efektywność podejmowanych przez stowarzyszenie działań. 1. Sytuacja ekonomiczno-społeczna a stowarzyszenie
Zgodnie z badaniami statystycznymi region podkarpacki należy do najbiedniejszych regionów kraju oraz UE. Niekorzystnie kształtują się prawie wszystkie wskaźniki oceny jakości pracy, życia, dochodów ludności, bezrobocia itp. Jedynym zauważalnym pozytywnym czynnikiem jest znaczna dynamika wzrostu liczby osób studiujących – w tym na kierunkach informatycznych lub zbliżonych. Priorytety Zarządu województwa obejmują wzrost nacisku na szkolenia informatyczne nie tylko na poziomie studiów, lecz również szkolnictwa średniego, różnego rodzaju szkół ponadpodstawowych oraz specjalistycznych kursów branżowych.

Trudna sytuacja ekonomiczna sprzyja odpływowi wykwalifikowanych kadr – zwłaszcza w branży informatycznej, gdzie wśród pracowników znajomość języka angielskiego jest wyższa niż średnia a znajomość narzędzi i technologii informatycznych u naszych specjalistów jest na tyle dobra, że z dużą łatwością znajdują pracę za granicami kraju i regionu. Zjawiska odpływu kadr zauważa większość z członków stowarzyszenia ponieważ są masowe. Dobre kwalifikacje absolwentów uczelni, szczególnie rzeszowskich, pozwalają na wykorzystanie potencjału ludzkiego w rozwoju produktywności branży informatycznej województwa, pod warunkiem skutecznego powstrzymania odpływu kadr i stworzenia nowych i atrakcyjnych miejsc pracy.

 1. Perspektywy krajowe i międzynarodowe
Ze względu na sytuację ekonomiczną regionu wydaje się być celowym, kierowanie się ku bardziej chłonnym i bogatszym rynkom zbytu. Osiągnięcie tego celu przez członków stowarzyszenia może być alternatywą dla odpływu kadr poza województwo. Produkty branży informatycznej winny być w jak największym stopniu wytwarzane na terenie województwa podkarpackiego a sprzedawane w regionach innych, o większym popycie na wysoko specjalizowane usługi i produkty. W pozostałych regionach Polski mamy do czynienia ze znacznie większymi nakładami na informatyzację zarówno w sektorze przedsiębiorstw – co jest związane nie tylko z ich większą ilością, ale i często lepszą kondycją, jak również w sektorze publicznym, ze względu na większe zagęszczenie i potrzeby.

Położenie województwa podkarpackiego sprzyja również eksportowi produktów i usług branży informatycznej do krajów ościennych. Najłatwiejsze są kierunki słowacki i czeski, ze względu na podobieństwa w zasadach podatkowych, podobieństwa kulturowe i językowe. Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka ma być wspólną platformą przedsiębiorców do ekspansji na te rynki, ułatwiając start oraz uwiarygodniając jakość ofert. W tym zakresie działania mają uatrakcyjniać i zwiększać miejscowy rynek pracy dla specjalistów branży informatycznej.

 1. Ocena bazy przedsiębiorstw
W województwie podkarpackim działa znaczna liczba przedsiębiorstw w branży informatycznej różnej wielkości. Największą jest duża spółka giełdowa ASSECO, działająca ponadregionalnie. Poza nią istnieje wiele podmiotów gospodarczych o różnych formach organizacyjnych zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników. Wśród członków stowarzyszenia oraz poza nim, reprezentowane są prawie wszystkie specjalizacje informatyczne. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące:

 • dostawcy sprzętu komputerowego i urządzeń pokrewnych (np. fiskalnych, biurowych)
 • dostawcy i wykonawcy instalacji sieciowych przewodowych i bezprzewodowych
 • integratorzy, firmy wdrożeniowe, szkoleniowe
 • producenci oprogramowania
 • dostawcy rozwiązań internetowych


Ocena merytoryczna specjalizacji pozwala na stwierdzenie, że skala proponowanych przez przedsiębiorstwa rozwiązań, ich nowoczesność i zaawansowanie technologiczne pozwala na bardzo pozytywną cenę szans ich rozwoju i dystrybucji na terenie Podkarpacia oraz wychodzenia na zewnątrz województwa. Wiele z oferowanych produktów w chwili obecnej jest dostarczane na znaczne odległości od siedzib firm – członków stowarzyszenia, wspomaganie procesu dystrybucji osiągnięte dzięki działaniom intensyfikującym specjalizację informatyczną województwa może w sposób zasadniczy przyczynić się do rozwoju woluminu sprzedaży pozaregionalnej firm z branży.

 1. Analiza bilansowa

Podstawową przeszkodą w rozwoju branży informatycznej w województwie jest jej rozdrobnienie oraz niewielka chłonność rynku. Duża liczba słabych finansowo podmiotów gospodarczych konkuruje ze sobą na wewnętrznym rynku podkarpackim, gdzie wielkość nakładów na informatykę należy w skali kraju do najniższych. Niskie dochody ludności przekładają się na słabą siłę nabywczą w branży, małe wykorzystanie komputerów i internetu w gospodarstwach domowych. Te same koszty powodują, że wiele z podmiotów gospodarczych działających na Podkarpaciu nie stać na istotne inwestycje w rozwój informatyczny.

Z drugiej strony trudne warunki przyczyniły się do rozwoju produktowego u wielu z dostawców rozwiązań informatycznych, gdzie produkty musiały siłą rzeczy być dostosowane do możliwości finansowych podmiotów będących podstawowymi ich odbiorcami, równocześnie zapewniając w zakresie technologicznym wymaganą na rynku ogólnokrajowym czy międzynarodowym nowoczesność.


Analiza SWOT dla branży informatycznej
reprezentowanej przez członków stowarzyszenia

 

Silne strony Słabe strony
 • duża ilość podmiotów gospodarczych w branży
 • duża ilość twórczych i innowacyjnych działań
 • duże środowisko akademickie
 • znaczna ilość absolwentów uczelni w pokrewnych informatyce specjalizacjach
 • niskie koszty pracy i utrzymania działalności
 • duże zapotrzebowanie społeczne na dobrą pracę
 • chęć zmiany warunków życia, skłonność i chęć doskonalenia, szkoleń itp.
 • położenie geograficzne bliskie Słowacji, Ukrainy
 • rozwój aglomeracji rzeszowskiej
 • rozwój Doliny Lotniczej
 • aktywność w poszukiwaniu źródeł finansowania w funduszach UE
 • słabość organizacyjna i finansowa dużej liczby podmiotów
 • mały rynek zbytu w województwie
 • przeszkody biurokratyczne
 • zły stan infrastruktury, szczególnie poza największymi miastami
 • trudny dostęp do kapitału
 • odpływ wysoko kwalifikowanych kadr
 • złe postrzeganie województwa, jako regionu zacofanego i biednego
 • małe zainteresowanie władz działaniami organizacji zrzeszających pracodawców
 • słaba sieć instytucji wspierających biznes


Szanse Zagrożenia
 • wzrost świadomości konieczności współdziałania – koncepcja Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych
 • wzrost zapotrzebowania na działania innowacyjne
 • wzrost zapotrzebowania na specjalizowane rozwiązania informatyczne wywołany globalizacją
 • wzrost świadomości u odbiorców konieczności inwestowania w rozwiązania informatyczne
 • podnoszenie poziomu edukacji, wzrost liczby studentów
 • zmniejszanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego
 • możliwość korzystania z funduszy unijnych, jako metod pozyskiwania środków na rozwój oraz na inwestycje
 • wzrost zainteresowania regionem ze względu na lokalizację Doliny Lotniczej
 • ułatwione wejście ze sprzedażą eksportową od czasu wejścia do UE
 • zła opinia o regionie marginalizująca osiągnięcia
 • małe zainteresowanie inwestorów skutkujące małym rynkiem zbytu dla nowych produktów informatycznych w regionie
 • korzystne oferty pracy dla kadry poza województwem powodujące odpływ pracowników
 • nieufność współpracujących firm, brak tradycji współdziałania w zakresie produktowym
 • niska wiedza u decydentów o wpływie informatyki na różne aspekty działalności i życia
 • mocna ekspansja marketingowa największych światowych korporacji

 

 

 1. Cele strategiczne stowarzyszenia na tle programu rozwoju województwa podkarpackiego
W ramach projektu strategii rozwoju województwa wymieniono między innymi następujące kierunki działań:
 • Zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom
 • Wzmocnienie innowacyjnych firm i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw innowacyjnych.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką.
 • Wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu.


Powyższe kierunki działań związane są bezpośrednio z sytuacją przedsiębiorstw branży informatycznej Podkarpacia, kierunkiem zatem działania podejmowanym przez stowarzyszenie musi być zajęcie istotnego miejsca na ścieżce doradczo-decyzyjnej, tak, aby kierunki działań miały szansę stać sie motorem rozwoju przedsiębiorstw członków stowarzyszenia i całej branży.

Kierunki aktywności stowarzyszenia winny być zatem następujące:
 • reprezentowanie i nagłaśnianie działań wspólnych członków stowarzyszenia jako Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych
 • pozyskiwanie informacji o inicjatywach władz istotnych dla branży
 • reprezentowanie interesów branży przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w województwie mających znaczenie dla branży informatycznej
 • dystrybucja informacji o inicjatywach, dostępnych funduszach, konkursach, programach
 • występowanie jako podmiot integrujący branżę
 • występowanie jako oferent wraz z członkami przy szczególnie ważnych inicjatywach
 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania nakładów na działania rozwojowe i innowacyjne
 • organizacja specjalistycznych szkoleń, prezentacji, spotkań , delegacji itp.
 • nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z uczelniami regionu
 • promowanie inicjatyw propagujących tematy informatyczne i edukację informatyczną w społeczeństwie


 1. Sposób realizacji celów
Dla realizacji powyższych celów związanych z działalnością Zarządu województwa w ramach strategii rozwoju województwa podkarpackiego a odnoszących się do podmiotów branży informatycznej stowarzyszenie będzie realizowało następujące działania:

 • zgłoszenie akcesu do wszelkich inicjatyw mających jako podmiot informatykę w województwie
 • ciągłe kontakty z władzami województwa oraz departamentem rozwoju, RARR, MARR, i wszystkimi organami zajmującymi się prowadzeniem działań w ramach realizacji strategii rozwoju województwa
 • ciągły monitoring dostępności funduszy unijnych
 • wystosowanie delegacji i reprezentacji do wszystkich istotnych dla regionu organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców
 • pozyskiwanie możliwych dofinansowań z funduszy UE lub lokalnych, dla wsparcia działań członków stowarzyszenia
 • działanie na rzecz budowy konkurencyjności branży informatycznej na zewnątrz województwa poprzez:
   • udział w targach, ekspozycjach, wystawach organizowanych przez Zarząd województwa
   • udział w podobnych imprezach poprzez własne finansowanie członków wspierane finansowaniem przez stowarzyszenie w ramach jego możliwości
   • promocja marki podkarpackiej informatyki i Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych oraz wspólnych produktów
   • działanie organizujące firmy – członków stowarzyszenia oraz jednocześnie Podkarpackiego Klastra Firm Informatycznych w grupy robocze, konsorcja dla osiągnięcia celów biznesowych, rozwojowych, projektowych
 • zaangażowanie lokalnych uczelni w działania proinnowacyjne, szkoleniowe wraz z członkami stowarzyszenia
 • organizację platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia – praktykami rynku informatycznego a przedstawicielami lokalnych uczelni, naukowcami w branżach informatycznych, marketingowych, ekonomicznych, matematycznych


 1. ?ródła finansowania
Z samego założenia działalność stowarzyszenia jest działalnością społeczną na rzecz jego członków i całej społeczności lokalnej. Nie jest ona jednak możliwa bez ponoszenia nakładów na jej prowadzenie. Stowarzyszenie jest więc zmuszone do pozyskiwania możliwości finansowania swoich działań w różnoraki sposób. Wśród nich podstawowymi są następujące:

 • składki członkowskie
 • odpisy (darowizny) członków na rzecz stowarzyszenia z działań promowanych przez stowarzyszenie a przynoszących wymierne finansowe efekty u członków
 • fundusze UE
 • wsparcie władz lokalnych i regionalnych


W strategii województwa na wsparcie w obszarze gospodarki przewidziano wydatkowanie poniżej 10% całości dostępnych funduszy. Przy tak niskim wskaźniku trudne wydaje się osiągnięcie celów gospodarczo-społecznych, w tym zmniejszenia bezrobocia i zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego. Taka wysokość środków wymaga jednocześnie mocnego lobbingu branży informatycznej u władz, ponieważ choć postrzegana jako najbardziej innowacyjna, może zostać zmarginalizowana przy spektakularnych działaniach Doliny Lotniczej, mającej w chwili obecnej znacznie większy wpływ na gospodarkę regionu.

 


Komentarze

Fajny artykul. Polecam

autor: rosm

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt