Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

Projekt: Rozwój Klastra Informatycznego Firm Wschodniej Polski

środa, 16 czerwiec 2010

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka realizuje projekt: 

 

logo_klaster1_195

logo_klaster2_250

 

ROZWÓJ KLASTRA INFORMATYCZNEGO FIRM WSCHODNIEJ POLSKI

Firmy i ośrodki naukowe związane w swojej działalności z branżą informatyczną a działające w województwach:
podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim
zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie.
A. Przedmiot Projektu
Przedmiotem projektu jest rozwój klastra firm branży informatycznej z kategorii MŚP, z terenu wschodniej Polski, podnoszenie ich konkurencyjności i innowacyjności dzięki:

-  tworzeniu form współpracy międzyregionalnej, międzyregionalnej konsolidacji firm,
-  zakupowi nieopatentowanej wiedzy technicznej - wytworzenie nowych produktów klastra z dziedziny e-usług i B2B,
-  umacnianiu i podejmowaniu współpracy między podmiotami nauki i gospodarki,
-  dokonaniu analiz rynku, opracowaniu strategii, stworzeniu baz danych,
-  przeprowadzeniu kampanii promocyjnej służącej pozyskiwaniu nowych członków klastra  oraz nowych klientów, a także pogłębianiu
   dotychczasowej współpracy z innymi kooperacjami oraz nawiązaniu nowych kontaktów.
W toku tych działań zostanie wykorzystane ponad dwuletnie doświadczenie funkcjonowania klastra firm informatycznych z województw podkarpackiego i lubelskiego, koordynowanego przez Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka", które jest wnioskodawcą w niniejszym projekcie.
Projekt odpowiada celom działania I.4. Promocja i Współpraca, tj. zbudowaniu stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami poprzez rozwijanie struktur klastrowych.
Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy branży informatycznej z kategorii mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. Wszyscy przedsiębiorcy planowani do objęcia projektem prowadzą rodzaje działalności niewykluczone z możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO RPW. Przedsiębiorcy ci mogą poszczycić się wdrożeniem wielu rozwiązań innowacyjnych, wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

 

B. Cel ogólny, cele szczegółowe Projektu i zgodność z celami PO RPW
W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi tego sektora gospodarki regionalnej - informatyki - który w sposób szczególny oparty jest na wiedzy i innowacyjności, co wpłynie w sposób istotny na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Źródłem identyfikacji celów są:

- wieloletnie doświadczenie firm informatycznych funkcjonujących na rynku regionalnym i ogólnopolskim;
- analizy i opinie pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, współpracującej z klastrem informatycznym;
- doświadczenie dwuletniej współpracy firm informatycznych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego w ramach struktur
  wnioskodawcy, czyli Stowarzyszenie   "Informatyka Podkarpacka".
Są one odpowiedzią na podstawowe problemy i potrzeby grupy docelowej projektu, wśród których należy wskazać:

- potrzebę współpracy z placówkami naukowymi, wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych technologiach;
- potrzebę tworzenia form współpracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej, doskonalenia oferty
  produktowej i procesowej klastra;
- potrzebę współpracy biznesowej w celu realizowania znaczących kontraktów, trudnych do zrealizowania przez pojedyncze firmy;
- potrzebę szerokiej kampanii promocyjnej w celu pozyskiwania nowych członków klastra, a także nowych klientów oraz w celu promocji
  firm spoza terenów rozwiniętych gospodarczo w celu poszerzenia rynku zbytu i zmiany postrzegania firm wschodniej Polski jako mniej konkurencyjnych,
  usytuowanych na obszarze o dużych ograniczeniach dostępności komunikacyjnej.
Cel ogólny projektu jest tożsamy z celem głównym osi priorytetowej I PO PW Nowoczesna gospodarka:

 
Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm informatycznych z terenu wschodniej Polski.
Projekt przyczyni się do zrealizowania tego celu ogólnego dzięki konsolidacji, współpracy, realizowaniu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm sektora informatycznego z terenu Polski Wschodniej. Biznesowe współdziałanie firm, wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie przedsięwzięć biznesowych, kampanii informacyjnych i promocyjnych, dokonywane na zlecenie klastra analizy i oceny rynków przyczynia się do wzrostu konkurencyjności tych firm. Stała współpraca z uczelniami wyższymi oraz Instytutem Gospodarki, realizowanie przez placówki naukowe zleceń wynikających z potrzeb firm przyczyni się do zrealizowania zamierzenia rozwijania gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.
 
Cele szczegółowe projektu:

- zbudowanie stałej platformy kooperacji międzyregionalnej ( zbudowanie form prawnych i instytucjonalnych współdziałania ) pomiędzy
  firmami informatycznymi w celu wytworzenia długotrwałych powiązań ekonomicznych i społecznych;
- poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, poprawy jakości produktowej
  i procesowej firm  objętych projektem oraz wytworzenie innowacyjnej oferty produktowej klastra;
- wykreowanie marki produktu informatycznego Polski Wschodniej, przezwyciężania stereotypu uciążliwości współpracy z firmami
  usytuowanymi na obszarach  peryferyjnych, ich mniejszej kompetencyjności.
Więcej na więcej na:   www.klasterit.pl

 

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt