Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

INICJATYWY

Projekt: Rozwój Klastra Informatycznego Firm Wschodniej Polski

środa, 02 czerwiec 2010

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka realizuje projekt:         

ROZWÓJ KLASTRA INFORMATYCZNEGO FIRM WSCHODNIEJ POLSKI

Firmy i ośrodki naukowe związane w swojej działalności z branżą informatyczną a działające w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
 
Zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie.
 
A. Przedmiot Projektu
 
 
Przedmiotem projektu jest rozwój klastra firm branży informatycznej z kategorii MŚP, z terenu wschodniej Polski, podnoszenie ich konkurencyjności i innowacyjności dzięki:
 1. tworzeniu form współpracy międzyregionalnej, międzyregionalnej konsolidacji firm,
 2. zakupowi nieopatentowanej wiedzy technicznej - wytworzenie nowych produktów klastra z dziedziny e-usług i B2B,
 3. umocnieniu i podejmowaniu współpracy między podmiotami nauki i gospodarki,
 4. dokonaniu analiz rynku, opracowaniu strategii, stworzeniu baz danych,
 5. przeprowadzeniu kampanii promocyjnej służącej pozyskiwaniu nowych członków klastra oraz nowych klientów, a także pogłębianiu dotychczasowej współpracy z innymi kooperacjami oraz nawiązaniu nowych kontaktów.
W toku tych działań zostanie wykorzystane ponad dwuletnie doświadczenie funkcjonowania klastra firm informatycznych z województw podkarpackiego i lubelskiego, koordynowanego przez Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka", które jest wnioskodawcą w niniejszym projekcie.

Projekt odpowiada celom działania I.4. Promocja i Współpraca, tj. zbudowaniu stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami poprzez rozwijanie struktur klastrowych.

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy branży informatycznej z kategorii mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa. Wszyscy przedsiębiorcy planowani do objęcia projektem prowadzą rodzaje działalności niewykluczone z możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO RPW. Przedsiębiorcy ci mogą poszczycić się wdrożeniem wielu rozwiązań innowacyjnych, wykorzystaniem najnowszych technologii IT.

B. Cel ogólny, cele szczegółowe Projektu i zgodność z celami PO RPW

W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi tego sektora gospodarki regionalnej - informatyki - który w sposób szczególny oparty jest na wiedzy i innowacyjności, co wpłynie w sposób istotny na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
 
Źródłem identyfikacji celów są:
 1. wieloletnie doświadczenie firm informatycznych funkcjonujących na rynku regionalnym i ogólnopolskim,
 2. analizy i opinie pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, współpracującej z klastrem informatycznym,
 3. doświadczenie dwuletniej współpracy firm informatycznych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego w ramach struktur wnioskodawcy, czyli Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka".
Są one odpowiedzią na podstawowe problemy i potrzeby grupy docelowej projektu, wśród których należy wskazać:
 1. potrzebę współpracy z placówkami naukowymi, wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych technologiach,
 2. potrzebę tworzenia form współpracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej, doskonalenia oferty produktowej i procesowej klastra,
 3. potrzebę współpracy biznesowej w celu realizowania znaczących kontraktów, trudnych do zrealizowania przez pojedyncze firmy,
 4. potrzebę szerokiej kampanii promocyjnej w celu pozyskiwania nowych członków klastra, a także nowych klientów oraz w celu promocji firm spoza terenów rozwiniętych gospodarczo w celu poszerzenia rynku zbytu i zmiany postrzegania firm wschodniej Polski jako mniej konkurencyjnej, usytuowanych na obszarze o dużych ograniczeniach dostępności komunikacyjnej.
Cel ogólny projektu jest tożsamy z celem głównym osi priorytetowej I PO PW Nowoczesna gospodarka.

Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm informatycznych z terenu wschodniej Polski.
Projekt przyczyni się do zrealizowania tego celu ogólnego dzięki konsolidacji, współpracy, realizowaniu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm sektora informatycznego z terenu Polski Wschodniej. Biznesowe współdziałanie firm, wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie przedsięwzięć biznesowych, kampanii informacyjnych i promocyjnych, dokonywane na zlecenie klastra analizy i oceny rynków przyczynia się do wzrostu konkurencyjności tych firm. Stała współpraca z uczelniami wyższymi oraz Instytutem Gospodarki, realizowanie przez placówki naukowe zleceń wynikających z potrzeb firm przyczyni się do zrealizowania zamierzenia rozwijania gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.
 

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt