Jeśli jesteś przedsiębiorcą, inicjatorem pomysłu na biznes, posiadasz do sprzedaży firmę postaramy się Ci pomóc.

więcej

AKTUALNO¦CI

6 najbardziej pożądanych specjalizacji IT 2010 roku.

wtorek, 16 listopad 2010

6 najbardziej pożądanych specjalizacji IT 2010 roku.
Czyli co warto umieć, żeby w tym roku znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę w IT.
Ostatnie 12 miesięcy to rok zmian gospodarcznych, reorganizacji, zwolnień grupowych i oszczędności. Ubiegły rok również przyniósł diametralną zmianę oczekiwań biznesu względem rozwiązań informatycznych oraz wzrostpopularności wzrostu popularności outsourcingu, oprogramowania oferowanego w formie usług, czy modelu cloudcomputing. Wszystko to odbiło się na światowym rynku pracy - także w sektorze IT. Analizy przeprowadzone przezredakcję amerykańskiego wydania Computerworld nie nastrajają optymizmem na 2010 rok. Plany zatrudnieniaspecjalistów ds. IT ma średnio mniej niż 20 proc. amerykańskich pracodawców. Dla porównania, rok temu odsetek firmplanujących zatrudnienie dodatkowych kadr informatycznych przekraczał 26 proc. 
Dziś średnio jedna na pięćamerykańskich firm planuje zmniejszenie zatrudnienia w dziale IT. To stosunkowo dużo.
W Polsce sytuacja być może wygląda nieco lepiej, jednak u nas również w najbliższym roku należy się spodziewać zmian i zaostrzonej konkurencji na rynku pracy w IT. W końcu w naszym kraju nie brakuje oddziałów amerykańskich,centrów rozwoju oprogramowania największych firm i lokalnych spółek z ambicjami. 
6 cech, które każdy specjalista IT posiadać powinien. 
Minęły już czasy, w których specjalista IT pracował tylko z komputeramiPracodawcy nie ukrywają, że zależy im na jak najbardziej wszechstronnych pracownikach - specjalistach w wąskimzakresie, ale posiadającym jak najszerszą wiedzę z pogranicza biznesu i IT. Jednocześnie w firmach stopnioworuszają zamrożone w zeszłym roku inwestycje w IT. W wielu organizacjach brakuje jednak ludzi do ich realizacji.
Stwarza to sprzyjającą sytuację dla osób z określonymi umiejętnościami informatycznymi. 
Oto 6 specjalizacji IT najbardziej pożądanych przez pracodawców: 
 1. Architekci, deweloperzy i analitycy.                                                         
Większość ekspertów zgodnie twierdzi, Że dłużej odkładać inwestycji w IT nie mogą m.in. międzynarodowe koncerny,które w ciągu dwóch ostatnich lat w największym stopniu rezygnowały z wcześniejszych planów. W 2010 rokukonieczność obniżania kosztów funkcjonowania firmy ustąpi najpewniej konieczności realizacji projektówinformatycznych, mających na celu budowanie przewagi konkurencyjnej. W efekcie spodziewany jest wzrost liczbyrealizowanych projektów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych i rozwojem posiadanych jużaplikacji. Za tym zaś idzie wzrost popytu na specjalistów w zakresie tworzenia i wdrażania oprogramowaniabiznesowego. Zwłaszcza oprogramowania tworzonego wedle zwinnych metodyk i z wykorzystaniem najnowszychtechnologii. 
Wobec tego poszukiwani będą m.in. deweloperzy i architekci systemowi specjalizujący się w technologiach rodziny.Net i środowisku Java, tworzeniu aplikacji internetowych i portalowych na platformach w rodzaju Microsoft Sharepointoraz - co warte podkreślenia - programiści zaangażowani w rozwój oprogramowania open source. Nie bez znaczenia
będzie również znajomość najbardziej popularnych baz danych, środowisk takich jak Ruby on Rails, technologii AJAX,metodyk tworzenia aplikacji - m.in. SCRUM, XP, czy TDD oraz powiązanych z nimi narzędzi programistycznych.
Poszukiwani będą też specjaliści związani z najpopularniejszymi systemami, jak i osoby, które zadbają o rozwój imodernizację wyspowych rozwiązań tworzonych na potrzeby konkretnych organizacji.
Jednak to nie znajomość dziesiątek najnowszych metodologii i narzędzi programistycznych będzie najważniejszymatutem. Za idealnego pracownika zajmującego się rozwojem aplikacji biznesowych większość pracodawców uważaosobę, która z jednej strony będzie potrafiła samodziel  stworzyć przynajmniej część kodu, a z drugiej będzie mogłapełnić rolę samodzielnego analityka biznesowego i na bieżąco doradzać m.in. w zakresie potrzeb aplikacyjnychprzedsiębiorstwa oraz potencjalnych rozwiązań. Od programistów coraz częściej oczekiwać będzie się takżeumiejętności związanych z zarządzaniem projektami i kierowaniem zespołami deweloperskimi. 
2. Obsługa techniczna systemów i sprzętu.               
W miarę poprawiania się sytuacji gospodarczej rosnąć będzie również obciążenie systemów IT - firmy będą realizowaćwięcej kontraktów, zatrudniać dodatkowych pracowników i wdrażać nowe rozwiązania. Poza tym bezpośredniąodpowiedzialność za funkcjonowanie sprzętu często przejmują jego dostawcy lub firmy outsourcingowe, które również
w coraz większym stopniu potrzebują doświadczonych kadr. Wszystko to najprawdopodobniej zaowocuje wzrostemzapotrzebowania na pracowników zajmujących się obsługą techniczną sieci i systemów oraz wsparciem ichużytkowników. Niektórzy z nich z pewnością odzyskają pracę utraconą w wyniku wcześniejszych zmian.
Jednak wbrew pozorom nie wszystkim pracodawcom poszukującym specjalistów ds. wsparcia IT chodzi o typowychadministratorów. Poszukiwane są m.in. osoby dysponujące praktyczną wiedzą dotyczącą bardziej leciwych systemów.
To zaś otwiera bardziej doświadczonym administratorom drogę do kariery bardziej zorientowanej na działaniabiznesowe organizacji. Bardziej liczyć będzie się również specjalizacja w zakresie administrowania systemami klasyERP i Business Intelligence. Doświadczeni administratorzy i wdrożeniowcy są bowiem poszukiwani zarówno przezorganizacje korzystające z takiego oprogramowania biznesowego, jak i przez firmy zajmujące się jego rozwojem  iwdrażaniem. 
3. Sieciowcy. 
Popyt na specjalistów ds. sieci teleinformatycznych nierozerwalnie wiąŻe się z rosnącym stopniem skomplikowaniainfrastruktury oraz wzrostem obciążeń wynikającym m.in. z popularyzacji technik wirtualizacji, modelu cloud computing,czy aplikacji funkcjonujących w modelu rozproszonym. Z punktu widzenia biznesu warstwa sieciowa, jako jeden z
najbardziej newralgicznych elementów korporacyjnego środowiska IT, musi być nie tylko stale sprawna, ale takżegwarantować coraz wyższe przepustowości - najlepiej przy minimalnych inwestycjach.
Niewątpliwie administratorzy sieci IT będą coraz bardziej potrzebni - również w miarę upowszechniania się technologii VoIP i wideokonferencji. Ze względu na wymierne oszczędności można spodziewać się szczególnej popularnościsystemów transmisji głosu i obrazu po sieci IP w lokalnych oddziałach międzynarodowych korporacji - przynajmniejtych, które jeszcze z wideokonferencji nie korzystają. W specjalizacji sieciowej liczyć będzie się też wiedzawykraczająca poza klasyczne technologie sieciowe. 
4. Zarządzanie projektami IT. 
Nauczeni doświadczeniami z przeszłości członkowie zarządów większych organizacji często oczekują poprawy stopniakontroli wydatków oraz szczegółowych informacji o przebiegu realizowanych inwestycji. W związku z tym na rynkupracy wzrastać będzie wartość pracowników posiadających wiedzę z zakresu zarządzania projektami - zwłaszcza projektami informatycznymi. Umiejętność skrupulatnego zaplanowania wdrożenia systemu ERP w zgodzie z celami iprowadzoną działalnością biznesową zdecydowanie zyska na znaczeniu. Abstrahując od umiejętności informatycznychkierownicy projektów IT będą musieli wykazać się zarówno zdolnościami menedżerskimi, jak i znajomością organizacji. 
5. Bezpieczeństwo systemów IT. 
Dzisiejsza gospodarka polega na rozwiązaniach informatycznych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Postępującejinformatyzacji towarzyszy jednak coraz większa rotacja kadr. Jednocześnie w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracypracownicy są coraz bardziej skłonni do kradzieży poufnych informacji na temat działalności własnego pracodawcy.
Statystycznie jeden na czterech pracowników nie miałby oporów przed kradzieżą danych biznesowych w przypadkuzwolnienia. Tymczasem w wielu firmach brakuje osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa i kontrolę dostępudo danych. Nic więc dziwnego, że w obliczu pokryzysowej walki konkurencyjnej rosną obawy o bezpieczeństwo
podstawowych informacji biznesowych - kontaktów z klientami, danych o umowach, czy po prostu haseł donajważniejszych aplikacji.
W związku z tym poszukiwani będą specjaliści w zakresie bezpieczeństwa systemów IT. W tym konkretnym przypadkuwybitnym powodzeniem cieszyć będzie się szeroka specjalizacja. Pracodawcy oczekują bowiem, Że jedna osobazatroszczy się zarówno o centralizację polityki dostępu do danych, o bezpieczeństwo sieci, a takŻe o zabezpieczenie cyfrowo-analogowych systemów produkcyjnych. 
6. Analityka biznesowa. 
W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania i wczesnego ostrzeganiamoże zdestabilizować biznes. W ciągu minionych dwóch lat boleśnie przekonały się o tym zarządy wielu firm.
Jednocześnie umiejętne wykorzystanie posiadanych informacji o własnym biznesie i działalności konkurencji może wdużej mierze uchronić firmę przed skutkami dekoniunktury. Nic więc dziwnego, że istotna część projektówinwestycyjnych dotyczy obecnie wdrożenia, bądź modernizacji systemów analityczno-raportujących.
Choć rozwiązania analityczne powoli stają się standardem, to w wielu firmach nie ma wystarczających środków nauruchomienie komercyjnego, korporacyjnego systemu klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych. Napopularności zyskują więc prostsze rozwiązania raportujące oraz działające w czasie rzeczywistym systemu klasy inmemory. W tej specjalizacji szczególnie potrzebna będzie wiedza o specyfice działalności biznesowej na konkretnychrynkach. Bardziej od typowych administratorów systemów BI potrzebni będą najpewniej architekci danych,wyspecjalizowani programiści i analitycy. 
Opracowanie na podstawie "6 hottest skills for 2010" Mary Brandel 
Źródło: www.idg.pl 
Autor: Piotr Waszczuk

Podobne:

Chcesz otrzymywać informację o bieżących wydarzaniach i naszych planach? Skorzystaj z naszego newslettera.

Czy jesteś zaintersowany udziałem w targach IT w Rzeszowie?
TAK
NIE
redakcja | reklama | współpraca | kontakt